Kategoria otwarta, Kategoria szczególna

Egzamin A2 – dopłata

UWAGA!

W ramach egzaminu NSTS można uzyskać kwalifikacje pilota bezzałogowego statku powietrznego dla podkategorii A2 kategorii otwartej. Cena egzaminu NSTS+A2 różni się od ceny samego egzaminu NSTS. Jeśli szkoła w której realizowane było szkolenie NSTS zapłaciła jedynie za egzamin NSTS, uczestnik egzaminu może samodzielnie dopłacić różnicę w cenie.

Kategoria otwarta

Jak latać dronami w kategorii otwartej?

Jak latać dronami w kategorii otwartej?

Każdy lot dronem wymaga spełnienia pewnych przepisów, które obowiązują operatora i pilota. Warto mieć świadomość, że jest ich całkiem sporo.

 • Ustawa Prawo Lotnicze
  • wytyczne Prezesa ULC
   • rozporządzenie 2019/947 i inne, które z niego wynikają
   • rozporządzenie 2019/945 i inne, które z niego wynikają
  • rozporządzenia krajowe, które z niego wynikają
 • inne rozporządzenia i ustawy, które mają zastosowania w przypadku BSP

W związku z powyższym każdy pilot BSP powinien sobie postawić kilka pytań i znaleźć na nie odpowiedzi! Poniższy FAQ powinien odpowiedzieć na część pytań. Ponieważ odpowiedzi należy szukać w dokumentach zródłowych na czerwono oznaczone są cytaty z odnośnych przepisów.

Jak daleko mogę polecieć dronem?

W rozporządzeniu 2019/947 jest ścisła definicja lotu VLOS, a tylko taki lot można wykonać w kategorii otwartej i podkategoriach A1/A2/A3:

„operacja w zasięgu widoczności wzrokowej” („VLOS”) oznacza rodzaj operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego, w której pilot bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie utrzymywać stały kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym, co umożliwia temu pilotowi kontrolowanie toru lotu wspomnianego statku względem innych statków powietrznych, osób i przeszkód w celu uniknięcia kolizji;

Jak wysoko mogę polecieć dronem?

To jest również zdefiniowane w rozporządzeniu 2019/947. W kategorii otwartej i podkategoriach A1/A2/A3 można latać do wysokości na której prawdopodobieństwo spotkania załogowego statku powietrznego jest niewielki. Ustalenie dozwolonych wysokości lotu dla poszczególnych użytkowników przestrzeni powietrznej jest nazwywane w lotnictwie speracją pionową i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

podczas lotu bezzałogowy statek powietrzny jest utrzymywany w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, z wyjątkiem przypadków, gdy przelatuje on nad przeszkodą, jak określono w części A załącznika

Jak ciężkie mogą być drony używane do lotów?

W kategorii otwartej masa BSP jest z góry określona i nie można jej przekroczyć. Jeśli potrzebne są cięższe drony to automatycznie trzeba skorzystać z możliwości, jakie oferuje kategoria szczególna.

bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową mniejszą niż 25 kg;

Czy mogę latać na ludźmi?

Przepisy dla kategorii otwartej jasno określają sposób lotu na osobami postronnymi.

pilot bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, aby bezzałogowy statek powietrzny utrzymywał bezpieczną odległość od osób oraz aby jego lot nie przebiegał nad zgromadzeniami osób

Warto wiedzieć jak są zdefiniowane używane wyżej pojęcia:

osoby postronne” oznaczają osoby, które nie uczestniczą w wykonywaniu operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego lub które nie są świadome poleceń wydawanych przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego i zalecanych przez niego środków bezpieczeństwa

zgromadzenia osób” oznaczają zgromadzenia, w przypadku których zagęszczenie obecnych osób uniemożliwia im przemieszczanie się

bezpieczna odległość – odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, osób lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania operacji oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji pilota;

Czy mogę zrzucać z drona cukierki na pokazach modelarskich?

W kategorii otwartej jest to zabronione.

podczas lotu bezzałogowy statek powietrzny nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych materiałów

Czy mam jakiej dodatkowe obowiązki?

Każda osoba która decyduje się na lot dronem jest operatorem systemu BSP i podczas wykonania lotu jednocześnie pilotem BSP. Przepisy rozporządzenia 2019/947 określają osobno obowiązki operatora i obowiązki pilota.

Jakie mam obowiązki jako operator systemu BSP?

Obowiązki operatora bezzałogowego systemu powietrznego określone są w sekcji UAS.OPEN.050 rozporządzenie 2019/947.

Operator bezzałogowego systemu powietrznego dopełnia wszystkich poniższych obowiązków:
1) opracowuje procedury operacyjne dostosowane do rodzaju operacji oraz związanego z nią ryzyka;
2) zapewnia, aby w ramach wszystkich operacji efektywnie wykorzystywano widmo radiowe oraz wspierano efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń;
3) wyznacza pilota bezzałogowego statku powietrznego do każdej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego;
4) zapewnia, aby piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz wszyscy pozostali członkowie personelu wykonujący zadania wspierające daną operację znali instrukcję użytkownika dostarczoną przez producenta bezzałogowego systemu powietrznego oraz:
a) mieli odpowiednie kompetencje – w podkategorii, w ramach której mają być wykonywane planowane operacje z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego zgodnie z sekcjami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 lub UAS.OPEN.040 – do wykonywania swoich zadań lub w przypadku członków personelu innych niż pilot bezzałogowego statku powietrznego – ukończyli szkolenie w miejscu pracy opracowane przez operatora;
b) byli w pełni zaznajomieni z procedurami operatora bezzałogowego systemu powietrznego;
c) uzyskali informacje istotne z punktu widzenia planowanej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego dotyczące wszelkich stref geograficznych opublikowanych przez państwo członkowskie, w którym operacja ma mieć miejsce, zgodnie z art. 15;
5) w stosownych przypadkach aktualizuje informacje zawarte w systemie świadomości przestrzennej stosownie do planowanej lokalizacji operacji;
6) w przypadku operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego należącego do jednej z klas określonych w częściach 1–5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 zapewnia, aby:
a) bezzałogowemu systemowi powietrznemu towarzyszyła odpowiednia deklaracja zgodności UE, w tym odniesienie do odpowiedniej klasy; oraz
b) na bezzałogowym statku powietrznym umieszczono znak identyfikacyjny odnośnej klasy;
7) zapewnia, w przypadku operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w podkategorii A2 lub A3, aby wszystkie zaangażowane osoby obecne na obszarze operacji poinformowano o ryzyku oraz by wyraziły one wyraźną zgodę na udział w danej operacji.

Jakie mam obowiązki jako pilot systemu BSP?

Obowiązki pilota bezzałogowego systemu powietrznego określone są w sekcji UAS.OPEN.060 rozporządzenia 2019/947.

1) Przed rozpoczęciem operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego pilot bezzałogowego statku powietrznego:
a) musi mieć odpowiednie kompetencje – w podkategorii, w ramach której mają być wykonywane planowane operacje z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego zgodnie z sekcjami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 lub UAS.OPEN.040 – do wykonywania swoich zadań oraz musi posiadać przy sobie dowód potwierdzający posiadane kompetencje podczas wykonywania operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego, z wyjątkiem przypadków gdy wykonuje on operacje z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.020 pkt 5 lit. a), b) lub c);
b) uzyskuje aktualne informacje istotne z punktu widzenia planowanej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego dotyczące wszelkich stref geograficznych opublikowanych przez państwo członkowskie, w którym operacja ma mieć miejsce, zgodnie z art. 15;
c) obserwuje środowisko, w którym ma wykonywać operację, sprawdza obecność przeszkód, oraz – o ile nie wykonuje operacji w podkategorii A1 z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.020 pkt 5 lit. a), b) lub c) – sprawdza obecność wszelkich osób postronnych;
d) zapewnia, aby bezzałogowy system powietrzny był w stanie gwarantującym bezpieczne wykonanie zaplanowanego lotu oraz, w stosownych przypadkach, sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji działa prawidłowo;
e) jeżeli bezzałogowy system powietrzny ma dodatkowe obciążenie użytkowe – weryfikuje, czy masa tego systemu nie przekracza MTOM określonej przez producenta bądź limitu MTOM dla klasy danego systemu.
2) Podczas lotu pilot bezzałogowego statku powietrznego:
a) nie może wykonywać obowiązków pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu bądź w sytuacji, gdy nie jest zdolny do wykonywania swoich zadań z powodu urazu, zmęczenia, zażywanych leków, choroby lub z innych przyczyn;
b) utrzymuje bezzałogowy statek powietrzny w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS oraz prowadzi dokładny wizualny przegląd przestrzeni powietrznej otaczającej bezzałogowy statek powietrzny w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka kolizji z załogowymi statkami powietrznymi. Pilot bezzałogowego statku powietrznego przerywa lot, jeżeli operacja stwarza zagrożenie dla innych statków powietrznych, ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia;
c) przestrzega ograniczeń operacyjnych w strefach geograficznych określonych zgodnie z art. 15;
d) musi mieć możliwość utrzymania kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym, z wyjątkiem sytuacji gdy dochodzi do utraty połączenia lub w przypadku wykonywania operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego w locie swobodnym;
e) eksploatuje bezzałogowy system powietrzny zgodnie z instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta, w tym zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie ograniczeniami;
f) stosuje się do opracowanych przez operatora procedur, o ile są dostępne.
3) Podczas lotu piloci bezzałogowych statków powietrznych i operatorzy bezzałogowych systemów powietrznych nie mogą przelatywać w pobliżu lub w granicach obszarów, na których trwają działania ratownicze, chyba że posiadają na to zezwolenie wydane przez odpowiedzialne służby ratownicze.
4) Do celów pkt 2 lit. b) piloci bezzałogowych statków powietrznych mogą być wspomagani przez obserwatora bezzałogowego statku powietrznego znajdującego się obok nich, który – poprzez obserwację wzrokową bezzałogowego statku powietrznego okiem nieuzbrojonym – pomaga pilotowi bezzałogowego statku powietrznego bezpiecznie wykonywać lot. Między pilotem bezzałogowego statku powietrznego a obserwatorem bezzałogowego statku powietrznego musi być zapewniona jasna i skuteczna komunikacja.

Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania?

Zapraszam na cykliczne zajęcia!

Kategoria otwarta

Zasady lotów w OPEN

Zasady lotów w OPEN

Zasady lotów w OPEN są ważne, ale przede wszystkim lataj odpowiedzialnie i:

 1. używaj zdrowego rozsądku
 2. pamiętaj, że w przestrzeni powietrznej znajdują są inny ludzie
 3. przestrzegaj zasad, które powstały po to, żeby było bezpiecznie na ziemi i w powietrzu

Zasady lotów w kategorii otwartej są proste a ich zrozumienie i przestrzeganie nie powinno sprawiać kłopotu żadnemu Pilotowi BSP, który decyduje się latać w ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej.

Obowiązkowa rejestracja operatora

Każda osoba, która chce latać dronami wyposażonymi w kamerę wideo lub cięższymi niż 250g musi się zarejestrować jako operator na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: drony.ulc.gov.pl.

Numer operatora naklej na dronie

Zasady lotów w OPEN i bezpieczeństwo operacji lotniczej BSP

Niezależnie od podkategorii A1, A2, A3 w której prowadzona jest operacja lotnicza Pilot BSP musi przestrzegać pewnych zasad, które decydują o bezpieczeństwie prowadzonej operacji:

 • Zasada nr 1: W odpowiedniej odległości od osób postronnych
 • Zasada nr 2: Z dala od zgromadzenia osób
 • Zasada nr 3: Po dobrej stronie mocy latać musisz!

Zasada nr 1: W odpowiedniej odległości od osób postronnych

W odpowiedniej odległości od osób postronnych

W zależności od posiadanego uprawnienia odległość od osób postronnych jest inna. Jeśli chcesz latać a podkategorii A2 weź udział w nadzorowanym egzaminie online.

Zasada nr 2: Z dala od zgromadzenia osób

Z dala od zgromadzenia osób

W kategorii otwartej niezależni od podkategorii nie wolno jest latać nad zgromadzeniami osób.

Zasada nr 3: Po dobrej stronie mocy latać musisz!

Zasady lotów w OPEN
Po dobrej stronie mocy latać musisz!

W kategorii otwartej lataj zawsze w zasięgu wzroku, ale nie przekraczaj wysokości 120m AGL i nie wlatuje w strefy geograficzne które mogą być wyłączone dla lotów dronami. Poniższy opis wyjaśnia gdzie można i nie można latać:

 1. możesz latać ponieważ spełnione są wszystkie warunki
 2. nie możesz latać, ponieważ jesteś wyżej niż 120m AGL
 3. nie możesz latać, ponieważ jesteś w strefie geograficznej powyżej 120m AGL i dalej niż Twój zasięg wzroku
 4. nie możesz latać, ponieważ jesteś w strefie geograficznej powyżej dalej niż Twój zasięg wzroku
 5. nie możesz latać, ponieważ jesteś w strefie geograficznej

Kategoria otwarta

OPEN i egzamin A2

OPEN i egzamin dla podkategorii A2, zaliczony pozytywnie, pozwala wykonywać loty dronami w Polsce i krajach należących do Unii Europejskiej na bardzo prostych zasadach. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat Kompetencji Pilota BSP, który jest ważny 5 lat.

Zdaj egzamin A2 na drony.
Zyskaj Certyfikat Kompetencji Pilota BSP.
Zacznij latać we wszystkich krajach Unii Europejskiej!
Nadzorowany egzamin online dla podkategorii A2

OPEN to jedna z kategorii umożliwiająca loty dronami w europejskiej przestrzeni powietrznej. Kategoria otwarta jest przeznaczona dla lotów stwarzających małe ryzyko dla innych uczestników ruchu lotniczego oraz osób postronnych znajdujących się w obszarze lotu. Kategoria otwarta składa się z 3 podkategorie (A1, A2, A3), w których obowiązuję różne zasady, opisane w rozdziale: Loty dronami w kategorii otwartej.

Jedną z podkategorii jest A2, która po zaliczenie nadzorowanego egzaminu online pozwala uzyskać uprawnienia do lotów dronami o masie nie większej niż 4kg, blisko osób postronnych. Egzamin ten zawiera wiedzę z trzech dziedzin określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE 2019/947.

Przebieg egzaminu opisany został w rozdziale: Egzamin A2 na drony.

OPEN i egzamin dla podkategorii A2 pozwala na rozszerzenie możliwości wykorzystania sprzętu latającego do realizacji pasji lotniczej lub do zarabiania pieniędzy, dzięki możliwości pozyskania materiału filmowo fotograficznego z perspektywy dotąd zarezerwowanej dla nielicznych.

Kategoria otwarta

Zakres wiedzy Pilota BSP przystępującego do egzaminu dla podkategorii A2

Egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji Pilota BSP w podkategorii A2, ma na celu ocenę jego wiedzy w zakresie technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, składających się z następujących dziedzin:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Kandydat na Pilota BSP zdając nadzorowany egzamin z wiedzy teoretycznej powinien wykazać, że:

 • rozumie ryzyko dla bezpieczeństwa związane z operacjami bezzałogowymi statkami powietrznymi w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób lub z operacjami z użyciem cięższych statków powietrznych;
 • potrafi ocenić ryzyko naziemne związane ze środowiskiem, w którym odbywa się operacja, a także z lataniem w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób
 • posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i definiowania procedur awaryjnych
 • rozumie, jak warunki pogodowe mogą wpływać na działanie BSP

Egzamin z wiedzy teoretycznej powinien obejmować aspekty z następujących dziedzin:

Ad. 1) Meteorologia:

 • (i) wpływ pogody na operacje z użyciem BSP:
 • (A) wiatr (np.: skutki miejskie, turbulencje)
 • (B) temperatura
 • (C) widzialność
 • (D) gęstość powietrza
 • (ii) uzyskiwanie prognoz pogody

Ad. 2) Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie:

 • (i) typowa obwiednia operacyjna wiropłatów, stałopłatów i konstrukcji hybrydowych
 • (ii) masa i wyważenie oraz środek ciężkości:
 • (A) świadomość ogólnej równowagi podczas mocowania gimbali i ładunków
 • (B) rozumienie, że ładunki mogą mieć różne właściwości, co może mieć wpływ na stabilność lotu
 • (C) zrozumienie, że każdy inny typ BSP ma inny środek ciężkości

 • (iii) zabezpieczenie ładunku;
 • (iv) akumulatory:
 • (A) zrozumienie źródła zasilania, aby zapobiec potencjalnym niebezpiecznym sytuacjom
 • (B) zapoznanie się z istniejącymi różnymi typami baterii
 • (C) rozumienie terminologii używanej w odniesieniu do baterii (np.: efekt pamięci, pojemność, współczynnik c)
 • (D) zrozumienie jak działa bateria (np. ładowanie, użytkowanie, niebezpieczeństwo, przechowywanie)

Ad. 3) Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi:

 • (i) funkcje trybu niskiej prędkości
 • (ii) ocena odległości od ludzi
 • (iii) zasada 1:1

Materiały do nauki

Materiały do samodzielnej nauki w zakresie egzaminu dla podkategorii A2 są udostępnione BEZPŁATNIE w postaci: Kompendium wiedzy dla podkategorii A2.

Udział w egzaminie

Certyfikat kompetencji Pilota BSP uprawnia do wykonywania lotów w podkategorii A2. Uzyskuje się go po zaliczeniu nadzorowanego egzaminu online. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po wykupieniu w nim udziału.

Kategoria otwarta

Oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia dla podkategorii A2

Pilot BSP, który podchodzi do egzaminu dla podkategorii A2, powinien złożyć oświadczenie o tym, że ukończył szkolenie praktyczne w trybie samokształcenie w następującym zakresie:

(a) Przygotowanie do operacji UAS:

(1) upewnij się, że:

 • wybrany ładunek jest kompatybilny z BSP używanym do operacji
 • strefa operacji BSP jest odpowiednia dla zamierzonej operacji
 • BSP spełnia wymagania techniczne strefy geograficznej

(2) określ obszar operacji, na którym odbywa się zamierzona operacja zgodnie z UAS.OPEN.040
(3) określ obszar operacji z uwzględnieniem charakterystyki BSP
(4) zidentyfikuj ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskaj zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy
(5) określ cele operacji BSP
(6) zidentyfikuj wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze operacji, które mogłyby utrudniać zamierzoną operację BSP
(7) sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji

(b) Przygotowanie do lotu:

(1) oceń ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnij się, że konfiguracja bezzałogowego systemu powietrznego jest zgodna z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w instrukcji obsługi
(2) upewnij się, że wszystkie demontowalne elementy BSP są odpowiednio zabezpieczone
(3) upewnij się, że oprogramowanie zainstalowane w BSP i w zdalnej stacji pilota jest najnowszym oprogramowaniem opublikowanym przez producenta BSP
(4) w razie potrzeby skalibruj przyrządy na pokładzie BSP
(5) zidentyfikuj możliwe warunki, które mogą zagrozić planowanej operacji BSP
(6) sprawdź stan baterii i upewnij się, że jest adekwatny do zamierzonej pracy bezzałogowego systemu powietrznego
(7) zaktualizuj system świadomości geograficznej
(8) ustaw system ograniczenia wysokości, jeśli to konieczne

(c) Lot w normalnych warunkach:

(1) korzystając z procedur przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi, zapoznaj się z tym jak:

 • wykonać start
 • wykonać stabilny lot:

(A) wykonać zawis nad punktem w przypadku wielowirnikowego BSP
(B) wykonać skoordynowane duże zakręty
(C) wykonać skoordynowane ciasne zakręty
(D) wykonać lot po prostej na stałej wysokości
(E) wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu
(F) wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką
(G) wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji, w przypadku BSP
wielowirnikowego
(H) wykonać lot poziomy z różną prędkością (krytyczna duża prędkość lub krytyczna niska prędkość) w przypadku BSP stałopłatów

 • utrzymać BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiadasz zezwolenie
 • korzystać z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP
 • wykonać procedury powrotu do domu – automatyczną lub ręczną
 • wykonać lądowanie
 • wykonać procedurę chybionego lądowania w przypadku BSP stałopłatu

(2) utrzymywać wystarczającą odległość od przeszkód

d) Lot w warunkach odbiegających od normy:

 • kierowanie torem lotu UAS w sytuacjach odbiegających od normy
 • radzenie sobie z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone
 • zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmowanie odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa
 • zarządzanie wyjściem BSP ze strefy operacji określonej podczas przygotowań do lotu
 • zarządzanie wtargnięciem załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji
 • zarządzanie wtargnięciem innego BSP na obszar operacji
 • wybieranie właściwego dla sytuacji mechanizmu ochronny
 • radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi
 • wznowienie ręcznego sterowania BSP, gdy systemy automatyczne czynią sytuację niebezpieczną
 • zarządzanie procedurą w przypadku utraty łącza

(e) Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:

 • przeprowadź podsumowanie operacji BSP
 • określ sytuacje, w których zgłoszenie zdarzenia jest konieczne i uzupełnij zgłoszenie

Złożenie oświadczenia z podanym wyżej zakresem oznacza, że kandydat posiada minimalne umiejętności praktyczne konieczne do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP i jest wymagane podczas egzamin online dla podkategorii A2. Wzór oświadczenia wraz z instrukcją jego podpisania zostanie przesłany do uczestnika po kupieniu udziału w egzaminie:

» Kupuję udział w egzaminie A2

Prowadzenie nadzorowanych egzaminów dla podkategorii A2

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w instrukcji przygotowanej przez ULC: Jak prowadzić egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji pilota A2, przeprowadzanego przez podmiot wyznaczony przez właściwy organ?

Kategoria otwarta

Loty w kategorii otwartej (OPEN)

Od 31 grudnia 2020 roku Pilot BSP może wykonywać loty w kategorii otwartej (OPEN) lub w kategorii szczególnej (SPECIFIC). Każda kategoria określa zasady wykonywania lotów oraz nakłada pewne ograniczenia na drony, operatora i pilota oraz określa zasady wykonywania lotów. Poszczególne kategorie są opisane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2019/947.

Sposób uzyskiwania uprawnień pozwalających wykonywać loty w kategorii otwartej zależy od klasy drona (C0-C4) oraz od podkategorii A1, A2, A3.

Podkategorie A1, A2, A3

Podkategorie A1, A2, A3 określają ogólne zasady wykonywania lotów i są powiązane z ryzykiem. Czym wyższa podkategoria tym wyższe ryzyko.

Szkolenie on-line, które będzie wymagane aby otrzymać „Dowód zaliczenia szkolenia” lub „Certyfikat kompetencji pilota BSP”, będzie składało się z kilku dziedzin. Dla podkategorii A1 będzie to 9 dziedzin, które w znacznym stopniu pokrywają się z naszymi krajowymi wymaganiami i programami szkolenia.

Dla podkategorii A2 wymagane są trzy dodatkowe dziedziny. Na dzień dzisiejszy nic jednak nie jest pewne stąd np.: pojawiają się bardzo podstawowe pytania, na które mam nadzieję wkrótce nasze dronowe środowisko otrzyma odpowiedzi bezośrednio ze źródła czyli z ULC, który jako regulator rynku lotniczego również bezzałogowego jest odpowiedzialny za wdrożenie przepisów Komisji Europejskiej. Pierwsze seminarium w tej sprawie już 29 stycznia 2020r. Czekamy z niecierpliwością!

Egzamin A2 na drony