RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Aktualne przepisy

Jak wygląda proces egzaminowania pilotów BSP?

Od 1 stycznia 2022 roku zmienił się sposób egzaminowania, ponieważ skończył się okres przejściowy. Aby operator mógł egzaminować kandydatów na pilotów BSP musi zostać wyznaczony przez Prezesa ULC. Ma to miejsce po złożeniu odpowiednich dokumentów i uzyskaniu decyzji administracyjnej. W decyzji tej są podane wytyczne jak ma wyglądać egzamin teoretyczny. Poniżej cytat z decyzji na podstawie której KursNaDrony.pl został wyznaczonym podmiotem w zakresie nadzorowanych egzaminów dla podkategorii A2 oraz scenariuszy standardowych NSTS-01/2/3/4/5/6/7/8:

Egzamin teoretyczny do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” oraz egzamin teoretyczny do wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” w zakresie zadeklarowanych krajowych scenariuszy standardowych wskazanych w niniejszej decyzji jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2019, str. 45, z późn. zm.) oraz na następujących warunkach:

 1. Zasady prowadzenia egzaminu są spisywane w formie procedury prowadzenia egzaminu. Z treścią procedury prowadzenia egzaminu kandydat zapoznaje się przed przystąpieniem do egzaminu poprzez podstawienie mu jej przez osobę prowadzącą egzamin na piśmie albo ustnie. Kandydat bez zaakceptowania procedury prowadzenia egzaminu nie może przystąpić do egzaminu.
 2. Egzamin odbywa się po:
  1) potwierdzeniu tożsamości kandydata;
  2) potwierdzeniu, że kandydat posiada kompetencje pilota do podkategorii A1/A3 kategorii otwartej;
  3) złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionego „Potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów NSTS – …”
 3. Egzamin prowadzony jest pod nadzorem osoby wskazanej przez wyznaczony podmiot, będącej członkiem personelu wyznaczonego podmiotu.
 4. Jedna osoba wskazana przez wyznaczony podmiot nadzoruje egzamin teoretyczny nie więcej niż dla 30 kandydatów w ciągu jednego dnia.
 5. Kandydat zdaje egzamin samodzielnie, bez możliwości korzystania z materiałów szkoleniowych czy pomocy osób trzecich.
 6. Egzamin przerywany jest w przypadku gdy dochodzi do naruszenia zasad określonych w pkt 1-5.
 7. W przypadku prowadzenia egzaminu on-line:
  1) egzamin prowadzony jest zdalnie z wykorzystaniem łącza internetowego i programu do prowadzenia egzaminów:
  a) egzaminuje się nie więcej niż 10 kandydatów jednocześnie,
  b) w sposób umożliwiający wizualną obserwację każdego kandydata przez osobę wskazaną przez wyznaczony podmiot,
  c) w sposób umożliwiający przerwanie egzaminu każdego z kandydatów;
  2) egzamin prowadzony jest zdalnie z wykorzystaniem łącza internetowego i komunikatora internetowego:
  a) egzaminuje się nie więcej niż 5 kandydatów jednocześnie,
  b) w sposób umożliwiający wizualną obserwację każdego kandydata przez osobę wskazaną przez wyznaczony podmiot,
  c) w sposób umożliwiający przerwanie egzaminu każdego z kandydatów.
 8. Egzamin ma charakter pisemny, test wiedzy zawiera minimum 80 pytań zamkniętych z podaniem czterech odpowiedzi z czego jedna jest prawidłowa, a czas trwania egzaminu to maksymalnie 120 minut.
 9. Baza pytań, z której losowane są pytania do testu w przypadku prowadzenie egzaminu online zawiera minimum 240 pytań.
 10. Przebieg egzaminu prowadzonego w trybie on-line może być nagrywany, nagranie musi być usunięte po jego zakończeniu.
 11. W przypadku prowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej (papierowej, pod fizycznym nadzorem osoby wskazanej przez wyznaczony podmiot), obowiązuje zasada egzaminowania kandydatów trzema różnymi zestawami pytań – dwa z tych zestawów pytań wykorzystywane są w trakcie egzaminu, po jednym zestawie dla każdej połowy egzaminowanych kandydatów.
 12. Dokumentacja z egzaminu:
  1) test i odpowiadająca jemu karta odpowiedzi kandydata (w formie elektronicznej albo papierowej); oraz
  2) „Potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej w ramach NSTS – …”
  – jest przechowywane przez wyznaczony podmiot przez okres pięciu lat.
 13. W przypadku gdy kandydat nie uzyska 75% poprawnie udzielonych odpowiedzi, egzamin uznaje się za niezaliczony, a ponowne przystąpienie do egzaminu powinno nastąpić nie wcześniej niż po trzech dniach. Czas pomiędzy egzaminami kandydat powinien poświęcić na samokształcenie.
  W korespondencji z ULC proszę powoływać się na podany nr w wykazie E001.

Dodaj komentarz