RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje ogólne

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl dotyczy warunków korzystania ze strony internetowe dostępnej pod adresem KursNaDrony.pl. Jest to autorski serwis związanym z technologią bezzałogową, nauką latania dronami, uzyskaniem kwalifikacji pilota bezzałogowych statków powietrznych, znajomością aktualnych przepisów i zasadami wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej.

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl – informacje podstawowe

UŻYWANE POJĘCIA

W dalszej części regulaminu używane są następujące pojęcia i skróty:

 • Serwis online KursNaDrony.pl (w skrócie: serwis KND).
 • Adres internetowy serwisu KND to http://KursNaDrony.pl (w skrócie: adres KND).
 • Właściciel serwisu KND – firma SterKom Piotr Kleczyński, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 377457, z siedzibą przy ul. Lazurowej 6/55, 01-315 Warszawa (w skrócie: Właściciel).
 • Użytkownik – każda pełnoletnia lub upoważniona przez prawnego opiekuna osoba prywatna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba działająca w imieniu podmiotu gospodarczego, która przegląda dowolną zawartość serwisu KND.
 • Zalogowany Użytkownik – Użytkownik, który podczas bieżącej sesji w serwisie KND wpisał prawidłowy login i hasło i uzyskał w ten sposób dostęp do chronionej zawartości serwisu KND.
 • Kupujący Użytkownik – Użytkownik, który podczas bieżącej sesji w serwisie KND dokonuje zakupu chronionych treści, szkoleń lub produktów.
 • Sesja – jednorazowa wizyta Użytkownika w serwisie KND, liczona od wyświetlenia dowolnej strony serwisu KND do momentu opuszczenia serwisu KND lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie z serwisu KND jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika. Każdy Użytkownik który zdecydował się na zakup oświadcza tym samym, że zapoznał się z rozdziałem INFORMACJE RODO i akceptuję POLITYKĘ PRYWATNOŚCI SERWISU.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby Użytkownik mógł korzystać z serwisu KND musi posiadać dostęp do sieci Internet za pośrednictwem graficznej przeglądarki internetowej, która musi mięć włączoną obsługę systemu JavaScript i plików Cookies.

ZAKUP W SERWISIE KND

W celu dokonania zakupu należy wybrać chronione treści serwisu KND, szkolenia lub produkty korzystając z odpowiednich formularzy. Kupujący Użytkownik podaje w formularzu swój adres e-mail oraz inne wymagane dane. Potwierdzenie zamówienia przesłane na adres e-mail Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy kupna sprzedaży między Użytkownikiem a Właścicielem. Umowa zawierana jest w języku polskim.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Ceny podane w serwisie KND wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Zapłaty za wybrane chronione treści serwisu KND, szkolenia lub produkty można dokonać za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl, z którym Właściciel ma podpisaną umowę partnerską.

REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym wpisany jest chroniona treść serwisu KND, szkolenie lub produkt. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres reklamacja@sterkom.pl.
Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 10 dni od jej złożenia. Zwrot kosztu zakupu nastąpi maksymalnie 14 dni od dnia, w którym Właściciel otrzymał oświadczenie i uznał reklamację za zasadną.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Zawartość serwisu KND jest udostępniona Użytkownikowi pod adresem KND. Użytkownik nie ma prawa kopiować zawartości serwisu KND na dysk swojego komputera poza możliwością zapisania udostępnionych plików PDF oraz stron generowanych automatycznie przez serwis KND do pliku PDF. Użytkownik ma prawo do wykorzystania materiałów jedynie na własne potrzeby pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do firmy SterKom i innych firm wymienionych w serwisie KND. Chronione treści serwisu KND mogą być wykorzystane jedynie przez Użytkownika które je kupił i nie mogą być być przekazane osobom trzecim.

DANE TELEADRESOWE

Wszystkie dane teleadresowe dostępne są w zakładce KONTAKT, pod adresem: http://KursNaDrony.pl/kontakt

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

PUBLIKACJA REGULAMINU

Regulamin został przygotowany w dniu 14 czerwca 2018 o godzinie 18:20. Od tego czasu jest modyfikowany a ostatnia jego wersja jest publikowana powyżej.

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl – ochrona danych osobowych

INFORMACJE RODO

Zgodnie z Art. 6 RODO serwis KND zbiera dane Użytkownika w celu realizacji umowy. W przypadku tego procesu zgodność przetwarzania danych z prawem jest spełniona w zakresie:
Art. 6 ustęp 1b RODO, który brzmi: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

Dane osobowe które są pobierane podczas zakupu w celu realizacji umowy to:

 • E-mail Użytkownika
 • Imię Użytkownika
 • Nazwisko Użytkownika
 • Dane adresowe Użytkownika do wystawienia faktury VAT

Dane te są wykorzystywane w celu przesłania potwierdzenie zamówienia i przesłania linków lub plików a także do kontaktu z Użytkownikiem. Dane Użytkownika nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane przechowywane są aż do ich usunięcia.
Zgodnie z RODO Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji w jakim celu Właściciel serwisu KND prosi o dane i w jakim okresie będzie je przechowywać,
 2. do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, której dane dotyczą może żądać, by Właściciel systemu KND usunął jej dane, gdy:

 • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,
 • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Osoba, która chce, aby usunąć jej dane, może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości, w którym określi swoje żądania. Właściciel serwisu KND uwzględni je, gdy w jego ocenie nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, aby kontynuować przetwarzanie.
Dostęp do danych osobowych Użytkownika ma Właściciel serwisu KND, który dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były bezpieczne. Wysłanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez Użytkownika na ich przetwarzanie przez Właściciela serwisu KND.

Regulamin serwisu KursNaDrony.pl – własność intelektualna

PRAWA AUTORSKIE

Wszelka zawartość serwisu KND i treść niniejszego regulaminu są chronione prawnie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Żadna część serwisu KND oraz niniejszego regulaminu nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie całości lub jej części, przesyłana elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana i wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody autora Piotra Kleczyńskiego. Marki: TestNaDrony.pl, KursNaDrony.pl, DRONY.pl i RCConcept Flying Technology należą do firmy SterKom Piotr Kleczyński.

Dodaj komentarz