RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Egzamin państwowy UAVO

Uwaga! Niektóre informacje zawarte poniżej straciły ważność po 30.12.2020 ze względy na zmianę przepisów przygotowanych przez EASA.

Logo Egzamin Państwowy UAVO

Egzamin państwowy UAVO do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora BSP składa się z dwóch części:

 1. egzaminu teoretycznego
 2. egzaminu praktycznego

Egzamin teoretyczny UAVO VLOS

Składa się z 5 modułów (przedmiotów). Każdy moduł składa się z ustalonej przez egzaminatora liczby pytań. Żeby zaliczyć przedmiot trzeba udzielić 75% właściwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin teoretyczny należy zaliczyć wszystkie moduły. Pełne zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia egzaminu praktycznego.

W opłacie za egzamin teoretyczny kandydat na operatora ma 3 podejścia u tego samego egzaminatora. W przypadku nie zaliczenia jednego modułu kandydat na operatora w kolejnym podejściu poprawia tylko ten moduł. Jeśli kandydat na operator chce zmienić egzaminatora, ale nie wykorzystał u niego 3 podejść, musi ponownie zapłacić za teoretyczny egzamin państwowy.

Kandydat, przed egzaminem państwowym, może powtórzyć materiał wybierając właściwe odpowiedzi w systemie nauki online TestNaDrony.pl.
Istnieje możliwość podziału procesu uzyskiwania świadectwa kwalifikacji UAVO, a co za tym związanych z tym kosztów lub kwestii elastycznego dopasowania okresu/czasu szkolenia do możliwości organizacyjnych kandydata, na część teoretyczną i praktyczną. To znaczy, że można najpierw odbyć szkolenie teoretyczne i zdać tylko państwowy egzamin teoretyczny, a następnie odbyć szkolenie praktyczne i przystąpić do państwowego egzaminu praktycznego. W takim przypadku do egzaminu praktycznego można przystąpić w ciągu 12 miesięcy od momentu zdania egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny UAVO VLOS

W opłacie za egzamin praktyczny są trzy podejścia do każdego zadania określonego przez egzaminatora. Cały egzamin praktyczny prowadzony jest w trybie ATTI z wyłączonym autopilotem utrzymującym pozycję BSP. Kandydat, w trakcie egzaminu praktycznego w locie, może jednokrotnie włączyć tryb GHP (GPS Hold Position), jeśli wymaga tego sytuacja. Egzaminator może wymusić włączenie GHP poprzez wydanie słownej komendy: „STOP GPS”. W takim wypadku kandydat natychmiastowo zmienia pozycję przełącznik trybu lotu i puszcza drążki na aparaturze zdalnego sterowania.
Kandydat przystępujący do państwowego egzaminu praktycznego powinien mieć okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i kamizelkę odblaskową.  A także dokument tożsamości ze zdjęciem, ubezpieczenie OC, oraz ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie. W przypadku przystąpienia do egzaminu z własnym BSP, wymagane jest jego oznakowanie tabliczką znamionową z danymi kandydata.

Przygotowanie przed lotem

Po rozpoczęciu egzaminu praktycznego egzaminator sprawdza umiejętności kandydata w zakresie przygotowania przed lotem. Zakres wymagań dotyczących przygotowania musi być zgodny z aktualnym programem ULC. Jest to część egzaminu praktycznego, prowadzona ustnie i ma na celu sprawdzenie czy kandydat został przygotowany do planowania i wykonywania samodzielnych lotów. Jednocześnie pozwala zweryfikować egzaminatorowi czy kandydat w procesie szkolenie uzyskał rzetelne przygotowanie do pracy w roli operatora BSP, czy też został nauczony jedynie do zaliczenia testu egzaminacyjnego.

Nieprzekraczalna linia bezpieczeństwa

Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego UAVO VLOS, wyznacza nieprzekraczalną linię bezpieczeństwa, której przekroczenie natychmiastowo kończy egzamin z wynikiem negatywnym.

Zestaw zadań egzaminacyjnych

Przed wykonaniem każdego zadania w powietrzu egzaminator omawia je z kandydatem na operatora. Podczas egzaminu praktycznego UAVO VLOS MR sprawdzane są następujące grupy zadań:

 1. starty i lądowania
 2. zawisy w każdej orientacji MR względem operatora
 3. loty z punktu A do punktu B na stałej wysokości (w różnych orientacjach MR względem operatora)
 4. loty z punktu A do punktu B ze zmianą wysokości (w różnych orientacjach MR względem operatora)
 5. zakręty skoordynowane
 6. reakcje operatora w sytuacjach awaryjnych

Kryteria oceny zadań

Każde zadanie może być powtórzone 3 razy. Kryteria oceny zadań to:

 1. utrzymywanie zadanej wysokości lotu
 2. utrzymywanie zadanej pozycji (zawis)
 3. utrzymywanie zadanej prędkości lotu
 4. utrzymywanie zadanego kursu
 5. zachowanie bezpieczeństwa w każdej fazie lotu
 6. rozumienie zjawisk fizycznych działających na BSP

Przypadki niezaliczenia egzaminu

Egzamin jest niezaliczony w przypadku stwierdzenie u kandydata:

 • niewystarczającej znajomości zagadnień związanych z przygotowaniem przed lotem,
 • braku umiejętności pilotażu,
 • nie wykonania zaleconego zadania,
 • lub wykonywania go w sposób niebezpieczny,
 • utraty kontroli nad BSP.

Uwaga!

Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy UAVO, nie może być zaangażowany w proces szkolenia egzaminowanego kandydata.

Egzamin prowadzony jest przez egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjne LKE, który jest zatrudniony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ULC a nie przez podmiot szkolący, który prowadził szkolenie kandydata. Egzaminatorzy wybierani są przez LKE ULC spośród grona INStruktorów, spełniających określone warunki (w tym zdali egzamin kompetencyjny na egzaminatora). Jedna osoba nie może łączyć funkcji instruktora i egzaminatora w procesie szkolenie danego kandydata na operatora.

Sprawy formalne

Na pełny egzamin państwowy (teoria + praktyka), potrzebne jest:

 1. potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC
 2. potwierdzenie przelewu za teorię, praktykę i wydanie świadectwa kwalifikacji
 3. podpisane orzeczenie lotniczo-lekarskie (może być kopia)
 4. dokument tożsamości ze zdjęciem
 5. 3 egzemplarze (oryginał + 2 kopie), wydrukowanego dwustronnie,  wypełnionego i podpisanego wniosku 1/LBSP

Wniosek 1/LBSP

Wniosek 1/LBSP o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO, powinien być wydrukowany dwustronnie. Na drugiej stronie wniosku powinna być wskazana kategoria BSP, na której odbyło się szkolenie lotnicze i podana nazwa podmiotu szkolącego oraz jego numer w RPS.

Jeśli szkolenie lotnicze UAVO było realizowane przez KursNaDrony.pl powinna być wpisana nazwa:
 KursNaDrony.pl
 Al. Zjednoczenia 42 lok. 15
 01-801 Warszawa
oraz numer w rejestrze podmiotów szkolących:
 203RPS-12/2016

Miejsce egzaminu

Egzamin państwowy UAVO VLOS najczęściej organizowany jest na polu przy Centrum Olimpijskim w każdy piątek o godzinie 9:30.

Egzamin państwowy UAVO BVLOS oraz egzamin na kategorię i masę startową TOM bezzałogowego statku powietrznego powyżej 5kg (np.: MR25) najczęściej organizowany jest, ze względów bezpieczeństwa, na polu przy ulicy Wyszkowskiej (W-wa Białołęka).

Zapraszam
Piotr Kleczyński
Egzaminator LKE
Nr up. PL/28218