RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Aktualne przepisy

Art. 211 ustawy prawo lotnicze

Art. 211 ustawy prawo lotnicze – klasyfikacja czynów

Art. 211 ustawy prawo lotnicze, klasyfikuje czyny zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Z punktu widzenie pilota BSP, artykuł ten może być zastosowany m.in. w przypadku:

  • zrzucanie z drona przedmiotów lub cieczy
  • wykonywania lotu dronem, który jest niesprawny technicznie
  • latania dronem bez wymaganej sprawności psychicznej lub fizycznej
  • używania drona niezgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta
  • latania dronem przy warunkach atmosferycznych, które odbiegają od zalecanych i opisanych przez producenta
  • wykonywania lotu dronem bez wymaganych kwalifikacji lub podczas ich zawieszenia przez Prezesa ULC na mocy decyzji administracyjnej

Art. 211 ustawy prawo lotnicze – można wykorzystać na swoją korzyść

Art. 211 prawa lotniczego świadomy pilot BSP można wykorzystać na swoją korzyść w przypadku, gdyby służby porządkowe, przeszkadzały w dokończeniu lotu i bezpiecznym wylądowaniu, np.: podczas kontroli. Można do tego celu wykorzystać ust. 7), który mówi: „Kto wbrew art. 115 ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 211 ustawy prawo lotniczego w pełnym brzmieniu:

1. Kto:

1) wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów,
2) wbrew obowiązkom określonym w art. 45 wykonuje lot statkiem powietrznym,
2a) wbrew art. 53 wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,
3) wbrew art. 84 lub wymaganiom zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 ustawy, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, narusza przepisy o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk,
4) wbrew art. 87 ust. 1, art. 87 ust. 6, 7 i 10 i art. 87 ust. 1 ustawy wznosi przeszkody lotnicze, dopuszcza do ich powstania lub ich nie usuwa lub przeszkód takich nie zgłasza lub nie oznakowuje,
4a) wbrew art. 87 ust. 1 i art. 87 sadzi, uprawia, lub dopuszcza do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą lub zasłaniającego świetlne systemy podejścia, dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, sprzyjającego występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego statków powietrznych, a także hoduje lub wypuszcza ptaki stwarzające zagrożenie dla ruchu statków powietrznych,
5) wbrew art. 97 ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami,
6) wbrew art. 105 ust. 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej,
7) wbrew art. 115 ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu,
8) wbrew art. 122 ust. 2 nie wykonuje poleceń organów, o których mowa w tym przepisie,
9) wbrew art. 123 ust. 1 wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności,
9a) wbrew art. 123 ust. 2 dokonuje w czasie lotu zrzutu ze statku powietrznego,
10) działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą przedsiębiorstwo:
a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami i ograniczeniami,
b) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie przez członków Komisji lub osoby, o których mowa w art. 136 ust. 3 i 3a, czynności, o których mowa w art. 136 ust. 1 i 2,
11) (uchylony),
12) wbrew zakazom określonym w art. 87a emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

2. Tym samym karom podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.

To nie wszystko!

Kolejnym artykułem określającym odpowiedzialność karną jest art. 212 ustawy prawo lotnicze. Więcej o nim na stronie: Art. 212.

Warto wiedzieć,

że loty dronem nie są anonimowe. Specjalizowane skanery służą go „podglądania” parametrów lotu, które mogą być dowodem w postępowaniu wyjaśniającym lub sprawie sądowej. Więcej na ten temat na stronie: Czy można namierzyć Twojego drona?

Dodaj komentarz