RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow, Nieaktualne informacje

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC

UWAGA! Wytyczne nr 7 zostały zastąpione wytycznymi nr 15.

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC należy znać, żeby poruszać się po przepisach obowiązujących pilota BSP.

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC
Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC

W par. 3 WYTYCZNYCH NR 7 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych rozporządzenia 2019/947, ustawodawca umieścił poniżej zacytowane definicje:

 1. bezpieczna odległość – odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób postronnych lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania operacji oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji pilota
 2. kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem – obserwację wzrokową prowadzoną przez pilota lub obserwatora bez używania przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku
 3. kategoria „otwarta” – kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 4. kategoria „szczególna” – kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 5. kategoria „certyfikowana” – kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 6. model latający – system bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywany do operacji wykonywanych w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 7. obserwator – obserwatora bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 24 lub pkt 25 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 8. operacja automatyczna – operację, w której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy pilot jedynie pełni zdalny nadzór nad operacją, zachowując możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej
 9. operacja autonomiczna – operację autonomiczną w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 10. pilot – pilota bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 3 pkt 31 rozporządzenia nr 2018/1139/UE
 11. rozporządzenie nr 2018/1139/UE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) Nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego– 3 Poz. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91
 12. rozporządzenie nr 2019/947/UE – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 13. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), będący unikalnym formatem cyfrowym w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 14. szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania pilota lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego lub terenu, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania operacji, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu
 15. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
 16. wyznaczony podmiot – kwalifikowaną jednostkę, o której mowa w art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 2018/1139/UE), wyznaczoną przez Prezesa Urzędu do przeprowadzania:
  • a) dodatkowego egzaminu teoretycznego dla operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o którym mowa w UAS.OPEN.030 pkt 2 lit. c części A załącznika do rozporządzenia 2019/947/UE, albo
  • b) szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego, oraz wydawania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, o których mowa w UAS.SPEC.050 pkt 1 lit. d ppkt (i), (iii) i (iv) części B załącznika do rozporządzenia lub UAS.STS-01.020, lub UAS.STS-02.020 dodatku 1 do załącznika lub w zezwoleniu na operację, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/947/UE lub krajowych scenariuszach standardowych
 17. uznany podmiot – podmiot, który złożył oświadczenie, określone w dodatku 6 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE lub oświadczenie, o którym mowa w krajowych scenariuszach standardowych, w celu prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, który otrzymał od Prezesa Urzędu potwierdzenie odbioru i kompletności tego oświadczenia
 18. Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 19. Agencja – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC to nie wszystko. Dodatkowe definicje występują również w w rozporządzeniu 2019/947.

Dodaj komentarz