RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow, Nieaktualne informacje

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC

UWAGA! Wytyczne nr 7 zostały zastąpione wytycznymi nr 15.

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC należy znać, żeby poruszać się po przepisach obowiązujących pilota BSP.

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC
Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC

W par. 3 WYTYCZNYCH NR 7 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych rozporządzenia 2019/947, ustawodawca umieścił poniżej zacytowane definicje:

 1. bezpieczna odległość – odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób postronnych lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania operacji oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji pilota
 2. kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem – obserwację wzrokową prowadzoną przez pilota lub obserwatora bez używania przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku
 3. kategoria „otwarta” – kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 4. kategoria „szczególna” – kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 5. kategoria „certyfikowana” – kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 6. model latający – system bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywany do operacji wykonywanych w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 7. obserwator – obserwatora bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 24 lub pkt 25 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 8. operacja automatyczna – operację, w której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy pilot jedynie pełni zdalny nadzór nad operacją, zachowując możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej
 9. operacja autonomiczna – operację autonomiczną w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 10. pilot – pilota bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 3 pkt 31 rozporządzenia nr 2018/1139/UE
 11. rozporządzenie nr 2018/1139/UE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) Nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego– 3 Poz. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91
 12. rozporządzenie nr 2019/947/UE – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 13. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), będący unikalnym formatem cyfrowym w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 14. szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania pilota lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego lub terenu, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania operacji, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu
 15. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
 16. wyznaczony podmiot – kwalifikowaną jednostkę, o której mowa w art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 2018/1139/UE), wyznaczoną przez Prezesa Urzędu do przeprowadzania:
  • a) dodatkowego egzaminu teoretycznego dla operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o którym mowa w UAS.OPEN.030 pkt 2 lit. c części A załącznika do rozporządzenia 2019/947/UE, albo
  • b) szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego, oraz wydawania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, o których mowa w UAS.SPEC.050 pkt 1 lit. d ppkt (i), (iii) i (iv) części B załącznika do rozporządzenia lub UAS.STS-01.020, lub UAS.STS-02.020 dodatku 1 do załącznika lub w zezwoleniu na operację, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/947/UE lub krajowych scenariuszach standardowych
 17. uznany podmiot – podmiot, który złożył oświadczenie, określone w dodatku 6 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE lub oświadczenie, o którym mowa w krajowych scenariuszach standardowych, w celu prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, który otrzymał od Prezesa Urzędu potwierdzenie odbioru i kompletności tego oświadczenia
 18. Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 19. Agencja – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Definicje w wytycznych nr 7 Prezesa ULC to nie wszystko. Dodatkowe definicje występują również w w rozporządzeniu 2019/947.

KnowHow, Nieaktualne informacje

Obowiązki operatora korzystającego z NSTS-02…08

UAS.NSTS-02.070 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego

Oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947 operator systemu bezzałogowego statku powietrznego:

 1. Sporządza instrukcję operacyjną zgodnie z dodatkiem 5 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947;
 2. Zapewnia adekwatność procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych;
 3. Opracowuje plan działania w sytuacjach awaryjnych odpowiedni dla operacji, obejmujący co najmniej:
  1) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
  2) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
  3) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
  4) określenie obowiązków pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz wszelkich innych członków personelu odpowiedzialnych za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Operator, który realizuje operacje z użyciem BSP według krajowego scenariusza standardowego NSTS-01 ma mniejsze obowiązki.

Potrzebujesz pomocy?

Świetnie trafiłeś! Jesteśmy grupą specjalistów, którzy od 2009 roku współtworzą branżę BSP w Polsce i pomagają wdrażać technologię bezzałogową w przedsiębiorstwom i instytucjach. W naszej ofercie znajdziesz:

 • opracowanie instrukcji operacyjnej
 • przygotowanie zezwoleń Prezesa ULC na loty wykraczające poza scenariusze standardowe ze względu na:
  • wysokość lotu przekraczająca 120m AGL
  • przekroczenie masy startowej powyżej 25kg (np. XAG P40)
  • loty poza zasięgiem wzroku dalej niż 2km od pilota BSP (np. zdalny monitoring przy pomocy DJI M30)
  • loty wykonywane w trybie automatycznym z użyciem hangarów dronowych (np. przy pomocy stacji DJI Dock)
 • egzaminy on-line w zakresie podkategorii A2 i scenariuszy standardowych
 • szkolenia dla pilotów BSP w zakresie scenariuszy standardowych
 • konsultacje

Zapraszamy do kontaktu: konsultacje_@drony.pl (skasuj _).

KnowHow, Nieaktualne informacje

Obowiązki operatora korzystającego z NSTS-01

UAS.NSTS-01.070 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego

Oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947 operator systemu bezzałogowego statku powietrznego:

 1. Zapewnia adekwatność procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych.
 2. Opracowuje plan działania w sytuacjach awaryjnych odpowiedni dla operacji, obejmujący co najmniej:
  1) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
  2) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
  3) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
  4) określenie obowiązków pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz wszelkich innych członków personelu odpowiedzialnych za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego.

UWAGA!
Jeśli operator wykorzystuje pozostałe narodowe scenariusze standardowe ma inne obowiązki.

Potrzebujesz pomocy?

Świadczymy usługi w zakresie wdrażania technologii dronowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Pomagamy przygotować i opracować instrukcje operacyjne. Zajmujemy się przygotowaniem zezwoleń Prezesa ULC na loty wykraczające poza scenariusze standardowe. Zapraszamy do kontaktu: konsultacje_@drony.pl (skasuj _).

Nieaktualne informacje

Jak zrobić konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO do uprawnień UE?

Każdy kto będzie robił konwersję, powinien znać nowe przepisy UE zawarte w rozporządzeniu 947. To w nim są zawarte np.: zasady wykonywania lotów w nowych strefach wprowadzonych na potrzeby dronów. Warto niezależnie od samej konwersji poświęcić odrobinę czasu i zapoznać się z nowościami. Minimalnie Pilot BSP powinien:

 1. Przeczytać Co to są strefy geograficzne?
 2. Przejść bezpłatne szkolenie online dla podkategorii A1/A3 na stronie: drony.ulc.gov.pl
 3. Zaliczyć bezpłatny egzamin online dla podkategorii A1/A3 na stronie drony.ulc.gov.pl
  (choć nie jest potrzebne jeśli ktoś konwertuje uprawnienia UAVO, jest to jednak sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami)
 4. Przejść bezpłatne szkolenie online dla podkategorii A2 na stronie: drony.ulc.gov.pl
 5. Zapoznać się z Kompendium wiedzy dla podkategorii A2 udostępnionymi BEZPŁATNIE na stronie: https://testnadrony.pl/kompendium
 6. Zaliczyć egzamin online pod nadzorem dla podkategorii A2 na stronie: https://testnadrony.pl/egzaminA2
  (choć nie jest potrzebne jeśli ktoś konwertuje uprawnienia UAVO, jest to jednak sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami)

Michał Zawadzak redaktor serwisu ŚwiatDronów.pl przygotował wyczerpującą instrukcję: Jak zrobić konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO do uprawnień UE? Zachęcam do lektury.

Nieaktualne informacje

Załącznik 6

Osoby latające modelami RC (samolotami, szybowcami, śmigłowcami) również podlegają pod przepisy dronowe. Loty w celach hobbystycznych podlegają pod definicję rekreacji. Zasady lotów wykonywanych w celach rekreacyjnych lub sportowych określa załącznik 6 do tzw. rozporządzenia wyłączającego. Przepisy te będę obowiązywać do 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 zaczynają obowiązywać przepisy unijne, które sporo zmienią.

AKTUALNY tekst załącznika 6, który określa przepisy dla: BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANE W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV, UŻYWANE W CELACH REKREACYJNYCH LUB SPORTOWYCH
>> Pobierz tekst

Nieaktualne informacje

Przelew za nowe uprawnienie UAVO

Opłata za egzamin praktyczny w przypadku nowego uprawnienia dodatkowego wpisywanego w świadectwo kwalifikacji UAVO, które dodaje typ BSP lub podnosi jego masę startową TOM wynosi 155 zł.

Opłatę należy przelać na numer rachunek ULC:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa

Jeśli dodawanym uprawnieniem jest UAV(MR)<25KG w tytule płatności należy podać:

 • Imię Nazwisko / EGZAMIN PRAKTYCZNY UAVO DLA UPRAWNIENIA: UAV(MR)<25KG

Jeśli dodawanym uprawnieniem jest UAV(A)<150KG w tytule płatności należy podać:

 • Imię Nazwisko / EGZAMIN PRAKTYCZNY UAVO DLA UPRAWNIENIA: UAV(A)<150KG

Nieaktualne informacje

Komunikat ULC o przesunięciu terminu ważności uprawnień w świadectwach kwalifikacji UAVO

W dniu 2 kwietnia 2020 na stronie ULC pojawił się komunikat o przesunięciu terminu ważności uprawnień w świadectwach kwalifikacji UAVO w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce przez koronowirusa COVID-19:
https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/4992-informacja-o-terminach-waznosci-uprawnien-w-swiadectwach-kwalifikacji-uavo

Wymagane jest jednak pewne wyjaśnienie w związku z procesem przedłużania/wznawiania uprawnień UAVO.

Zgodnie z brzmieniem przytoczonych przepisów, można latać i wykonywać pracę operatora BSP, jeśli termin ważności uprawnienia wygaśnie w trakcie epidemii. Ale pierwszego dnia po zakończeniu epidemii uprawnienia wygasną i potrzebna będzie już procedura wznowienia, a nie przedłużenia.

Przeprowadzenie procedury przedłużenia terminu ważności uprawnień UAVO jest możliwe w okresie ważności uprawnienia. Procedura ta jest prostsza i działa już w momencie wpisania nowej daty uprawnienia do ŚK przez egzaminatora. Dzieje się to bez udziału pracowników ULC. W takim przypadku dalsze latanie nie wymaga oczekiwania na wydanie ŚK z nowym wpisem.

Natomiast procedura wznowienia ważności uprawnień UAVO w praktyce powoduje „brak uprawnień” do momentu otrzymania ŚK, czyli minimum 30 dni od dnia spotkania z egzaminatorem. Ponieważ wznowienie uprawnień jest realizowane poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez pracowników ULC, na podstawie wniosku 5/LBSP złożonego przez operatora (egzaminatora).

Podobna sytuacja jest wtedy kiedy operator przedłuża ŚK z jednoczesną wymianą uprawnień „starych” na „nowe” na podstawie wniosku 7/LBSP.

Problem został opisany i zgłoszony dzisiaj do Dyrektora Departamentu BSP w ULC. Dziękuję za zauważenie problemu i pomoc: Rafałowi Wojtyniakowi (operator BSP) i Bartłomiejowi Mroczkowi (egzaminator UAVO). Walczymy o praktyczne rozwiązanie problemu dla środowiska dronowego w Polsce, dające możliwość zachowania ciągłości pracy – taki element „dronowej tarczy antykryzysowej” :).

Więcej o procesie przedłużania uprawnień UAVO w rozdziale: https://kursnadrony.pl/przedluzenie-uprawnien-uavo/

Piotr Kleczyński
egzamin@drony.pl

Nieaktualne informacje

Załącznik 6b

AKTUALNY tekst załącznika 6b, który określa przepisy dla: BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 25 KG, UŻYWANE W OPERACJACH POZA ZASIĘGIEM WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ BVLOS, Z WYŁĄCZENIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANYCH W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV
>> Pobierz tekst

Nieaktualne informacje

Załącznik 6a

AKTUALNY tekst załącznika 6a, który określa przepisy dla: BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 KG, UŻYWANE W OPERACJACH Z WIDOKIEM Z PIERWSZEJ OSOBY FPV, UŻYWANE W CELACH INNYCH NIŻ REKREACYJNE LUB SPORTOWE
>> Pobierz tekst

Nieaktualne informacje

Wznowienie uprawnień UAVO

Jeśli uprawnienia w Twoim świadectwie kwalifikacji utraciły ważność musisz je wznowić. Jest to procedura, która nieznacznie różni się od przedłużenia uprawnień, ponieważ osoba, która zgłasza się na egzamin musi dodatkowo wypełnić wniosek: 5/LBSP. Wniosek ten jest składany w ULC.

Sprawy formalne

W przypadku wznowienia uprawnień: VLOS, UAV<5kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 101 zł (57 zł za egzamin praktyczny + 44 zł za wznowienie uprawnień)
 • wniosek 5/LBSP w dwóch egzemplarzach
 • INOP do wglądu

W przypadku wznowienia uprawnień: BVLOS, UAV(MR)<25kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 101 zł (57 zł za egzamin praktyczny + 44 zł za wznowienie uprawnień)
 • wniosek 5/LBSP w dwóch egzemplarzach
 • INOP do wglądu
 • aktualne badania lekarskie