Przedłużenie uprawnień UAVO

Aby przedłużyć uprawnienie w świadectwie kwalifikacji UAVO należy pozytwynie zaliczyć państwowy egzamin praktyczny w zakresie VLOS lub BVLOS poprzez wykonanie lotu odpowiednim typem BSP, którego masa startowa TOM mieści w przedłużanym uprawnieniu.

Harmonogram egzaminów

Egzaminy w styczniu 2020

Zapisy na egzamin

W celu zapisania się na egzamin należy wysłać wiadomość e-mail na adres egzamin@drony.pl ze skanem fragmentu świadectwa kwalifikacji na którym są wypisane uprawnienia wraz z ich terminem ważności. Przykładowy skan poniżej.

Przykładowy scan terminów uprawnień UAVO

Prosimy nie przysyłać skanu całego świadectwa kwalifikacji ze względu na dane osobowe, które nie są potrzebne do określenia zakresu egzaminu.

Jeśli pilot UAV nie zdążył zdać egzaminu przed upłynięciem terminu ważności uprawnień konieczne jest wznowienie uprawnień. Odbywa się to w ten sam sposób co przedłużenie, jednak różni się od strony formalnej. Różnice zostały opisane w rozdziale: Ważność uprawnień UAVO.

Egzamin praktyczny

Składa się on z:

 1. Przygotowania operacyjnego przed lotem
 2. Lotu egzaminacyjnego

Ad.1. W ramach „Przygotowania operacyjnego do lotu” operator powinien wykazać się znajomością aktualnych przepisów „dronowoych” oraz zasad bezpiecznego i świadomego użytkowania BSP. Ta część ma formę ustną.

Głównym materiałem źródłowym jest tzw. rozporządzenie wyłączające. Dla operatora UAVO najważniejsze są załączniki:

Przypomnienie wiedzy potrzebnej do zaliczenie egzaminu na przedłużenie uprawnień UAVO ułatwia system nauki online:

TestNaDrony.pl to szybki, skuteczny i przyjemny sposób uzupełnienia informacji w zakresie UAVO, szczególnie jeśli ktoś miał przerwę w lataniu.

Ad. 2. Lot egzaminacyjny składa się ze standardowych elementów lotu dla danego typu bezzałogowego statku powietrznego.

Egzamin praktyczny na przedłużenie uprawnień jest podobny do praktycznego egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień UAVO. Więcej informacji poniżej: https://kursnadrony.pl/egzamin-panstwowy-uavo-vlos/

Jeśli operator potrzebuje przedłużyć uprawnienie na większą kategorię wagową np: UAV(MR)<25kg, ale nie posiada takiej platformy latającej możliwe jest praktyczne doszkolenie pod okiem INStruktora oraz wypożyczenie BSP na egzamin.

Koszt przedłużenia uprawnień

Egzamin praktyczny na przedłużenie uprawnień UAVO jest płatny bezpośrednio na konto ULC. Więcej informacji w rozdziale: Przelew za przedłużenie uprawnień UAVO.

Sprawy formalne

W przypadku przedłużenia uprawnień: VLOS, UAV<5kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 55zł za egzamin praktyczny
 • INOP do wglądu

W przypadku przedłużenia uprawnień: BVLOS, UAV(MR)<25kg, egzaminator sprawdza następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 55zł za egzamin praktyczny
 • INOP do wglądu
 • aktualne badania lekarskie

Uwaga! Zgodnie z opinią pracowników Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązkowe ubezpieczenie OC może być dowolnym ubezpieczeniem które daję ochronę ubezpieczeniową w zakresie BSP. Na czas egzaminu może to być ubezpieczenie jedno dniowe. Nie musi to być ubezpieczenie wymagane przepisami do wykonywania lotów w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 3000SDR.

Przedłużenie a może podniesienie kategorii wagowej?

Jeśli data uprawnienia dodatkowego UAV<5kg, kończy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy a operator potrzebuje podnieść kategorię wagową BSP, nie musi robić przedłużenia tylko podchodzi do egzaminu praktycznego na nową kategorię wagową np: UAV(MR)<25kg, UAV(A)<25kg. W takim wypadku ULC przedłuża bez dodatkowych kosztów uprawnienie UAV<5kg. Egzaminator sprawdza wówczas następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo kwalifikacji
 • ubezpieczenie OC
 • potwierdzenie wpłaty 151zł za egzamin praktyczny i wpis nowego uprawnienia
 • INOP do wglądu
 • aktualne badania lekarskie
 • wniosek 2/LBSP (2 wydrukowane dwustronnie wypełnione i podpisane egzemplarze)

Wniosek 2/LBSP należy pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aktualne wzory wniosków znajdują się w sekcji: „Świadectwa kwalifikacji/egzaminy”.

Po egzaminie

Po zaliczeniu egzaminu praktycznego, egzaminator wpisuje datę przedłużonego uprawnienia bezpośrednio w świadectwo kwalifikacji UAVO operatora. Wypełnia także protokół przedłużenia uprawnienia i jeden egzemplarz przekazuje operatorowi.

Nowa data ważności

Data ważności przedłużonego uprawnienia jest liczona do ostatniego dnia miesiąca w którym uprawnienie traci ważność. Dla przykładu: w dniu 17 stycznia 2020 przedłużane jest uprawnienie dodatkowe UAV<5kg, którego data ważności kończy się 5 marca 2020. Uprawnienia dodatkowe mają ważność 3 lata. W takim przypadku nową datą ważności uprawnienia UAV<5kg będzie 31 marca 2023 rok.