RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Odpowiedzialność za lot

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pilot ponosi całkowitą odpowiedzialność za lot:

Pilot wykonujący operację z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego:

 1. zachowuje szczególną ostrożność, unika działania lub zaniechania, które mogłoby:
  a) spowodować zagrożenia bezpieczeństwa,
  b) zagrażać życiu lub zdrowiu osoby postronnej oraz zgromadzeniu osób,
  c) naruszyć zasady rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2)),
  d) stwarzać zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,
  e) zakłócać przebieg imprezy masowej albo zagrozić bezpieczeństwu jej uczestników,
  f) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, statku powietrznego lub życia lub zdrowia załogi lub pasażerów znajdujących się na jego pokładzie,
  g) utrudniać ruch lotniczy lub powodować jego wstrzymanie lub ograniczenie,
  h) zakłócać spokój lub porządek publiczny,
  i) spowodować szkody w środowisku, w tym naruszać warunki decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  j) narazić kogokolwiek na szkodę;
 2. wykonuje operację w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym oraz daje pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym;
 3. ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu operacji oraz za jej poprawność, a udział obserwatora w wykonywaniu operacji nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo jej wykonania;
 4. używa systemu bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami określonymi przez producenta;
 5. przed operacją dokonuje kontroli stanu technicznego systemu bezzałogowego statku powietrznego;
 6. wykonuje operacje systemem bezzałogowego statku powietrznego, który jest sprawny technicznie.

Dodaj komentarz