RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria szczególna

Program praktyki do uprawnienia NSTS-01

Program szkolenia praktycznego określają WYTYCZNE NR 15 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

Praktyczne szkolenie lotnicze w zakresie scenariusza NSTS-01 składa się z następujących tematów i obszarów, które należy uwzględnić w ramach szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych:

(a) Czynności przed lotem
(b) Procedury w trakcie lotu
(c) Czynności po zakończeniu lotu

(a) Czynności przed lotem

i. Planowanie operacji, względy dotyczące przestrzeni powietrznej i ocena ryzyka na miejscu operacji. Kwestie, które należy uwzględnić:

 • (A) określenie celów planowanej operacji
 • (B) upewnienie się, że określona przestrzeń operacyjna i odpowiednie bufory (np. bufor ryzyka naziemnego) są odpowiednie do planowanej operacji
 • (C) wykrywanie przeszkód występujących w granicach przestrzeni operacyjnej, które mogłyby utrudnić planowaną operację
 • (D) ustalenie, czy topografia lub przeszkody w granicach przestrzeni operacyjnej mogą mieć wpływ na prędkość lub kierunek wiatru
 • (E) wybór odpowiednich danych dotyczących informacji o przestrzeni powietrznej (w tym danych dotyczących stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych), które mogą mieć wpływ na planowaną operację
 • (F) upewnienie się, że system bezzałogowego statku powietrznego jest odpowiedni do planowanej operacji
 • (G) upewnienie się, że wybrane obciążenie użytkowe jest kompatybilne z systemem bezzałogowego statku powietrznego używanym na potrzeby operacji
 • (H) wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami i warunkami mającymi zastosowanie do przestrzeni operacyjnej i bufora ryzyka naziemnego w odniesieniu do planowanej operacji zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji operacyjnej dla danego scenariusza
 • (I) wprowadzenie niezbędnych procedur umożliwiających wykonywanie operacji w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, w tym protokołu komunikacji ze służbą kontroli ruchu lotniczego, oraz uzyskanie zezwolenia i, w razie konieczności, instrukcji
 • (J) potwierdzenie, że wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania planowanej operacji znajdują się na miejscu operacji; oraz
 • (K) poinformowanie wszystkich uczestników o planowanej operacji

ii. Przegląd przedstartowy i konfiguracja systemu bezzałogowego statku powietrznego (w tym tryby lotu i zagrożenia związane ze źródłami energii). Kwestie, które należy uwzględnić:

 • (A) ocena ogólnego stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego
 • (B) zapewnienie właściwego zabezpieczenia wszystkich demontowalnych części systemu bezzałogowego statku powietrznego
 • (C) upewnienie się, że konfiguracje oprogramowania systemu bezzałogowego statku powietrznego są kompatybilne
 • (D) kalibracja instrumentów w systemie bezzałogowego statku powietrznego
 • (E) identyfikacja wszelkich mankamentów, które mogą zagrozić planowanej operacji
 • (F) upewnienie się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający do wykonania planowanej operacji
 • (G) upewnienie się, że zamontowany w systemie bezzałogowego statku powietrznego układ umożliwiający zakończenie lotu i jego system aktywacji są sprawne
 • (H) sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania łącza do celów kierowania i kontroli
 • (I) aktywacja funkcji świadomości przestrzennej i wgranie informacji do tego systemu (jeśli funkcja świadomości przestrzennej jest dostępna); oraz
 • (J) skonfigurowanie systemów ograniczających wysokość i prędkość lotu (jeżeli są dostępne)

iii. Znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej, w tym w przypadku problemów z systemem bezzałogowego statku powietrznego, lub w przypadku wystąpienia w trakcie lotu zagrożenia kolizją w powietrzu.

(b) Procedury w trakcie lotu

i. Prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w każdym momencie, co obejmuje: posiadanie w każdym momencie orientacji sytuacyjnej w odniesieniu do danej lokalizacji pod względem przestrzeni operacyjnej i pod kątem obecności innych użytkowników przestrzeni powietrznej, przeszkód, ukształtowania terenu oraz osób.

ii. Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach reprezentatywnych dla danego NSTS (w tym lot w trybie manualnym/bez wsparcia globalnego systemu nawigacji satelitarnej lub w trybie równoważnym, jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest w niego wyposażony).

Wykonuje się co najmniej następujące manewry w różnych orientacjach bezzałogowego statku powietrznego względem pilota:

 • (A) zawis w miejscu (tylko w przypadku wiropłatów i VTOL)
 • (B) przejście z zawisu do lotu do przodu (tylko w przypadku wiropłatów i VTOL)
 • (C) wznoszenie i zniżanie z lotu poziomego
 • (D) zakręty w locie poziomym
 • (E) kontrola prędkości w locie poziomym
 • (F) czynności po wystąpieniu awarii silnika/układu napędowego; oraz
 • (G) manewry omijania w celu uniknięcia kolizji

iii. Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego i dotyczących go ograniczeń w zakresie maksymalnego czasu lotu.

Lot w warunkach odbiegających od normy:

 • (A) zarządzanie częściowym lub całkowitym brakiem mocy w układzie napędowym bezzałogowego statku powietrznego przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób na ziemi
 • (B) zarządzanie ścieżką lotu bezzałogowego statku powietrznego w sytuacjach odbiegających od normy
 • (C) zarządzanie sytuacją, w której dojdzie do uszkodzenia urządzenia pozycjonującego zainstalowanego w bezzałogowym statku powietrznym
 • (D) zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby w granice przestrzeni operacyjnej lub w kontrolowany obszar naziemny oraz zastosowanie odpowiednich środków w celu zachowania bezpieczeństwa
 • (E) reagowanie na sytuacje, w których bezzałogowy statek powietrzny może przekroczyć granicę przestrzeni lotu (procedury bezpieczeństwa) oraz granice przestrzeni operacyjnej (procedury awaryjne), które określono w trakcie przygotowań do lotu, oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych
 • (F) zarządzanie sytuacją, w której statek powietrzny zbliża się do granicy przestrzeni operacyjnej; oraz
 • (G) wykazanie umiejętności stosowania metody odzyskania kontroli po celowej (symulowanej) utracie łącza do celów kierowania i kontroli

(c) Czynności po zakończeniu lotu

i. Wyłączenie i zabezpieczenie systemu bezzałogowego statku powietrznego.
ii. Kontrola po zakończeniu lotu i zarejestrowanie wszelkich istotnych danych dotyczących ogólnego stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego (jego układów, komponentów i źródeł zasilania) oraz zmęczenia załogi.
iii. Przeprowadzenie odprawy na temat wykonanej operacji.

Praktyczny egzamin wewnętrzny

Praktyczny egzamin wewnętrzny polega na ocenie przez INStruktora, operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wykonanej przez ucznia-pilota. Ocenia podlegają wszystkie wymienione wyżej umiejętności.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym wyznaczony operator systemu BSP (czyli KursNaDrony.pl) wystawia uczestnikowi szkolenia potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego NSTS-01 oraz wysyła dokumentu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Na podstawie przesłanych do ULC dokumentów, operator (uczestnik szkolenia) ma aktualizowany profil pilota w systemie drony.ulc.gov.pl i aktywowane uprawnienie NSTS-01.

Dodaj komentarz