RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje ogólne, NEWS

Rozszerzenie możliwości PAŻP

Nowelizacja ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, dodaje art. 10, który rozszerza możliwości PAŻP:

Art. 10. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 191) w art. 4:

1)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Agencja może prowadzić działalność w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, w tym:

1)     zapewniać usługi na rzecz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych i dostawców usług dla operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych;

2)     wspierać testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań opartych na bezzałogowych statkach powietrznych, w szczególności w obszarach zurbanizowanych;

3)     prowadzić projekty pilotażowe wspierające wdrażanie modeli biznesowych i usług w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.”;

2)     dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Agencja, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 4a, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, może tworzyć spółki oraz posiadać, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach.

8. Do Agencji nie stosuje się przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.[8])).”.

NEWS

CanSat 2023

KursNaDrony.pl supports the Polish team Capyllite, taking part in the international CanSat 2023 competition. The competition is organized by ESA. Our goal is to launch the competition satellite at 6,500 ft with a drone. We are trying to obtain permission for authorizing operations in the specific category.

CanSat drużyny Capyllite na dronie Hornet przygotowanym przez KursNaDrony.pl

KursNaDrony.pl wspiera polską drużynę Capyllite, biorącą udział w międzynarodowych zawodach CanSat 2023. Organizatorem konkursu jest ESA. Naszym celem jest wyniesienie konkursowego satelity na wysokość 6500 ft za pomocą drona. Staramy się o pozwolenie na wykonanie tej operacji w kategorii szczególnej.

#ESA #drones #competition #cansat #capyllite #KursNaDronyPl #SORA