RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Kategoria otwarta

Oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia dla podkategorii A2

Zgodnie z zapisami rozdziału: UAS.OPEN.030 Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A2” rozporządzenia 2019/947, przed przystąpieniem do egzaminu dla podkategorii A2, trzeba spełnić trzy warunki:

 1. Ukończyć szkolenie online oraz zaliczyć egzamin online z wiedzy teoretycznej dla podkategorii A1/A3, który można bezpłatnie zrobić na stronie: drony.ulc.gov.pl
 2. Ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych poniżej
 3. Przesłać podpisane oświadczenie o umiejętnościach praktycznych w następującym zakresie:

(a) Przygotowanie do operacji UAS:

(1) upewnij się, że:

 • wybrany ładunek jest kompatybilny z BSP używanym do operacji
 • strefa operacji BSP jest odpowiednia dla zamierzonej operacji
 • BSP spełnia wymagania techniczne strefy geograficznej

(2) określ obszar operacji, na którym odbywa się zamierzona operacja zgodnie z UAS.OPEN.040
(3) określ obszar operacji z uwzględnieniem charakterystyki BSP
(4) zidentyfikuj ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskaj zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy
(5) określ cele operacji BSP
(6) zidentyfikuj wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze operacji, które mogłyby utrudniać zamierzoną operację BSP
(7) sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji

(b) Przygotowanie do lotu:

(1) oceń ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnij się, że konfiguracja bezzałogowego systemu powietrznego jest zgodna z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w instrukcji obsługi
(2) upewnij się, że wszystkie demontowalne elementy BSP są odpowiednio zabezpieczone
(3) upewnij się, że oprogramowanie zainstalowane w BSP i w zdalnej stacji pilota jest najnowszym oprogramowaniem opublikowanym przez producenta BSP
(4) w razie potrzeby skalibruj przyrządy na pokładzie BSP
(5) zidentyfikuj możliwe warunki, które mogą zagrozić planowanej operacji BSP
(6) sprawdź stan baterii i upewnij się, że jest adekwatny do zamierzonej pracy bezzałogowego systemu powietrznego
(7) zaktualizuj system świadomości geograficznej
(8) ustaw system ograniczenia wysokości, jeśli to konieczne

(c) Lot w normalnych warunkach:

(1) korzystając z procedur przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi, zapoznaj się z tym jak:

 • wykonać start
 • wykonać stabilny lot:

(A) wykonać zawis nad punktem w przypadku wielowirnikowego BSP
(B) wykonać skoordynowane duże zakręty
(C) wykonać skoordynowane ciasne zakręty
(D) wykonać lot po prostej na stałej wysokości
(E) wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu
(F) wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką
(G) wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji, w przypadku BSP
wielowirnikowego
(H) wykonać lot poziomy z różną prędkością (krytyczna duża prędkość lub krytyczna niska prędkość) w przypadku BSP stałopłatów

 • utrzymać BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiadasz zezwolenie
 • korzystać z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP
 • wykonać procedury powrotu do domu – automatyczną lub ręczną
 • wykonać lądowanie
 • wykonać procedurę chybionego lądowania w przypadku BSP stałopłatu

(2) utrzymywać wystarczającą odległość od przeszkód

d) Lot w warunkach odbiegających od normy:

 • kierowanie torem lotu UAS w sytuacjach odbiegających od normy
 • radzenie sobie z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone
 • zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmowanie odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa
 • zarządzanie wyjściem BSP ze strefy operacji określonej podczas przygotowań do lotu
 • zarządzanie wtargnięciem załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji
 • zarządzanie wtargnięciem innego BSP na obszar operacji
 • wybieranie właściwego dla sytuacji mechanizmu ochronny
 • radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi
 • wznowienie ręcznego sterowania BSP, gdy systemy automatyczne czynią sytuację niebezpieczną
 • zarządzanie procedurą w przypadku utraty łącza

(e) Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:

 • przeprowadź podsumowanie operacji BSP
 • określ sytuacje, w których zgłoszenie zdarzenia jest konieczne i uzupełnij zgłoszenie

Złożenie oświadczenia z podanym wyżej zakresem oznacza, że kandydat posiada minimalne umiejętności praktyczne konieczne do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota BSP jest wymagane przed egzaminem online dla podkategorii A2. Wzór oświadczenia wraz z instrukcją jego podpisania zostanie przesłany do uczestnika po kupieniu udziału w egzaminie:

» Kupuję udział w egzaminie A2

Prowadzenie nadzorowanych egzaminów dla podkategorii A2

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w instrukcji przygotowanej przez ULC: Jak prowadzić egzamin z wiedzy teoretycznej do uzyskania kompetencji pilota A2, przeprowadzanego przez podmiot wyznaczony przez właściwy organ?

Dodaj komentarz