RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje ogólne

Przygotowanie operacyjne do lotu

Przygotowanie operacyjne do lotu to zestaw pewnych czynności, które pilot BSP jest zobowiązany wykonać przed każdym lotem drona. Czynności te można podzielić na kilka grup związanych z elementami wpływającymi na przebieg lotu. Są to:

 • Sprawy formalno prawne
 • Stan psychofizyczny pilota
 • Czynniki meteorologiczne
 • Przestrzeń powietrzna w której będzie się odbywał lot
 • Miejsce wykonywania lotów
 • Stan techniczny BSP

Sprawy formalno-prawne

Każdy pilot BSP jest jednocześnie operatorem, więc musi dopełnić obowiązków formalno-prawnych określonych w odnośnych przepisach. Ich znajomość jest konieczna aby zgodnie z prawem wykonywać loty w przestrzeni powietrznej. W szczególności warto znać:

 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną pilota BSP
 • zasad wykonywania lotów w kategorii otwartej i szczególnej

Osoba latająca dronem wyposażonym w kamerę (niezależnie od masy startowej) musi nakleić na nim numer operatora. Pilot jest zobowiązany latać zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Każdy lot musi być zgłoszony do służb ruchu lotniczego ATC (FIS, TWR, MCTR w zależności od rodzaju strefy geograficznej w której lot się odbywa) przez aplikację DroneRadar (check-in). Jeśli aplikacja nie działa zgłoszenie może być zrealizowane telefonicznie, zgodnie z procedurą komunikacji ze służbami ruchu lotniczego.

Stan psychofizyczny pilota

Ponieważ w trakcie lotu pilot musi wykazać się skupieniem, refleksem, podejmowaniem właściwych decyzji, jego sprawność psychofizyczna musi być na wysokim poziomie. Dlatego loty z użyciem BSP wykluczają bycie pod wpływem środków oburzających. Jeśli loty są długie pilot powinien być wypoczęty.

Czynniki meteorologiczne

Pilot BSP powinien analizować prognozę pogody, weryfikować ją przed lotem a w jego trakcie prowadzić bieżącą ocenę warunków pogodowych. Do czynników które pilot powinien brać pod uwagę należą:

 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Opady atmosferyczne
 • Temperatura powietrza
 • Zachmurzenie
 • Indeks Kp

Przestrzeń powietrzna w której będzie się odbywał lot

Wzbijając się w powietrze, stajemy się uczestnikiem ruchu lotniczego. Pilot BSP musi dbać o bezpieczeństwo innych osób znajdujących się zarówno w powietrzu (samoloty pasażerskie i transportowe, awionetki, paralotnie, śmigłowce, latającej karetki LPR, itp.) jak i na ziemi nad obszarem nad którym przelatuje dron. Przestrzeń powietrzna to niejednorodna struktura w której znajdują się zmienne w czasie strefy lotnicze. Dla dronów nazywają się strefami geograficznymi. Obowiązują w nich zasady zależne od rodzaju strefy. Do analizowania stref geograficznych służy aplikacja DroneRadar, upraszczająca proces przygotowania do wykonania lotu. Analiza przestrzeni powietrznej i określenie możliwości wykonania lotu powinny być realizowane przed każdym lotem (najlepiej kilka dni wcześniej) i powinna zawierać:

 • określenie procedur przy uzyskiwaniu zgody na lot
 • procedury przy uzyskiwaniu warunków do planowanego lotu
 • procedury przy zgłaszaniu lotu

Miejsce wykonywania lotów

Pilot BSP powinien przed lotem wykonać wizji lokalną miejsca w którym lot będzie się odbywał w celu określenia:

 • Identyfikacji potencjalnych zagrożeń które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
 • Przeszkód terenowych w obszarze planowanego lotu
 • Źródeł emitowania fal radiowych mogących zakłócać systemy BSP (system GNSS i/lub link zdalnego sterowania, telemetrii i transmisji obrazu)
 • Potencjalnych obiektów mogących zakłócać magnetometr BSP (kompas)
 • Instytucji, budynków, obiektów, instalacji, obszarów nad którymi lot jest zabroniony
 • Rodzaju terenu, w obrębie którego będą wykonywane loty
 • Zgromadzeń osób nad którymi lot jest zabroniony
 • Osób postronnych od których należy utrzymać odpowiednią odległość zależną od posiadanych uprawnień
 • Miejsca startu i lądowania w celu jego wyznaczenia i zabezpieczenia

Stan techniczny BSP

Ocena stanu technicznego BSP do lotu to proces w którym pilot BSP sprawdza elementy drona mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu, najlepiej z wykorzystaniem listy kontrolnej (checklisty). Na liście tej powinny znaleźć się między innymi takich elementy jak:

 • Kontrola śmigieł
 • Kontrola silników
 • Kontrola stanu akumulatorów we wszystkich elementach systemu BSP
 • Kontrola konsoli sterujacej (drążków, przycisków, anten, itp.)
 • Kontrola urządzenia wyświetlającego (tabletu lub smartphona)
 • Konfiguracja FailSafe w tym ustawienie wysokość powrotu BSP w trybie RTH

Kilka ważnych spraw

Uszkodzone śmigła…

zawsze wymieniaj na nowe! Kontroluj ich stan przed każdym lotem i po każdym locie. Śmigła to jak opony w Twoim samochodzie! Ich stan musi być dobry. Na trzech kołach nie pojedziesz, na trzech śmigłach nie polatasz czterowirnikowcem!

Stan akumulatora…

monitoruj na bieżąco! Jeśli zabraknie w nim energii Twój dron zacznie spadać i uderzy w ziemię z gracją imadła i narobić dużo szkód, a to może Cię sporo kosztować. Akumulator zawiera lit, jego płomień osiąga temperaturę ponad 2000 st. C. Akumulatory ładuj tylko pod nadzorem!

Sensory drona…

To jego zmysły! Jeśli ich wskazania będę nieprawidłowe możesz mieć problemy z bezpiecznym powrotem na ziemię. Jeśli system zgłasza komunikat o błędach czujników (IMU, AHRS, magnetometr, kamery odległości) nie leć! Koniecznie je skalibrowuj przed lotem!

Informacje ogólne

Wiedza w zakresie BSP

Wiedzę wymaganą do uzyskania uprawnień pozwalających na wykonywania lotów w kategorii szczególnej według narodowych scenariuszy standardowych NSTS, można uzyskać poprzez :

 1. udział w WEBINARACH DRONOWYCH ™ realizowanych co najmniej dwa razy w miesiącu. Mają one formę krótkiego wykładu przeplatanego ćwiczeniami z użyciem komputera, w ramach których uczestnik szkolenia poznaje źródła informacji oraz sposoby przygotowania operacyjnego do lotu.
 2. naukę oraz pracę samodzielną z wykorzystaniem udostępnionych materiałów dydaktycznych, które zawierają 4 godzinny dostęp do systemu nauki on-line: TestNaDrony.pl.

Gdzie kupić udział w szkoleniu

Informacje ogólne

Umiejętności w locie

Latanie dronem to umiejętność, wymagająca ciągłego treningu. Każdy lot składa się z pewnych stałych elementów, które można i trzeba trenować osobno. Każdy lot można podzielić na 6 grup zadań w powietrzu:

 1. starty i lądowania
 2. zawisy w każdej orientacji MR względem operatora
 3. loty z punktu A do punktu B na stałej wysokości (w różnych orientacjach MR względem operatora)
 4. loty z punktu A do punktu B ze zmianą wysokości (w różnych orientacjach MR względem operatora)
 5. zakręty skoordynowane
 6. reakcje operatora w sytuacjach awaryjnych

Podczas lotu trzeba zwrócić uwagę na utrzymanie następujących parametrów:

 1. zadanej pozycji (w przypadku zawisu, utrzymywania drona nad wyznaczonym punktem)
 2. wymaganej wysokości lotu
 3. stałej prędkości lotu
 4. odpowiedniego kursu

Ponadto trzeba:

 • zachować bezpieczeństwo w każdej fazie lotu
 • rozumieć zjawiska fizyczne, które działają na BSP

Ze względu na bezpieczeństwo, przed lotem operator powinien ustalić w jakiej części przestrzeni powietrznej będzie wykonywał lot. Najlepiej tak, żeby słońce świeciło mu w plecy. Lot powinien być wykonywany przed sobą a nie na około siebie, w wyznaczonej strefie. Dron nie powinien przekraczać umownej linii bezpieczeństwa.

Pole lotów

W trakcie ćwiczenia poszczególnych elementów lotu należy posługiwać się punktami orientacyjnymi (1, 2, 3, 4, S) względem których pilot drona będzie nawigował. Latać bez punktów każdy umie, ale latanie względem nich wymaga precyzyjnego sterowania oraz przewidywania sytuacji i „współpracy” z żywiołem jakim jest wiatr.

Dron to urządzenie, które unosi się w powietrzu. Jeśli wiatr przesuwa powietrze, to wpływa ono na zachowanie UAV.

W przypadku latania wielowirnikowcami (MR), należącymi do grupy pionowzlotów, kluczową umiejętnością jest zawis, czyli utrzymania drona w wybranym punkcie przestrzeni nad punktem nawigacyjnym (na poniższym rysunku jako S). Zawodowy operator BSP, musi umieć wykonać pewny zawis w każdej orientacji drona względem siebie.

Zawis w kole o średnicy d nad punktem nawigacyjnym S

Aby myśleć o profesjonalnym lataniu dronem, trzeba umieć wykonać tzw. zakręt skoordynowany. Pozwala on w 100% panować na dronem. Do wykonania zakrętu skoordynowanego nie wystarczą odruchy, potrzebne jest tu rozumienie zjawisk fizycznych, które działają na drona w powietrzu i ciągłe przewidywanie sytuacji.

Zakręt skoordynowany 360 st, o promieniu r ze stałą prędkością postępową V, stałą prędkością rotacji R i korektą siły odśrodkowej F

Osoba, która opanowała zakręt skoordynowany jest w 100% przygotowana do pracy w roli pilota BSP, ze względu na złożoność tego elementu lotu, którego nie sposób wykonać bez zrozumienia zjawisk fizycznych (ruch mas powietrza) w połączeniu z siłami działających na drona w trakcie lotu. Umiejętność ta świadczy o uzyskaniu przez kandydata na pilota BSP odpowiedniej świadomości a to właśnie o nią chodzi w całym procesie szkolenia.

Bardzo ważna jest prawidłowa eksploatacja BSP, a zależy od głównie od świadomości technicznej operatora. Dlatego warto się rozwijać i brać udział w warsztatach i zajęciach dokształcających.

Jak nauczyć się latać?

Można to zrobić w ramach szkolenia VLOS lub BVLOS. Szkolenie to jest szkoleniem praktycznym, które składa się z sesji szkoleniowych. Z doświadczenie wiemy, że powinny być 3 sesje szkoleniowe, każda z nich zawierająca 3h ćwiczeń. W ramach jednej sesji uczymy nie tylko lotów ale również:

 • obsługi naziemnej drona,
 • przygotowania operacyjnego do lotu,
 • programowania parametrów w aplikacji,
 • i wielu innych elementów, które trzeba wykonać własnymi rękami pod okiem instruktora.

Nauka latania to praca indywidualna w układzie 1 kandydat na operatora BSP z 1 INStruktorem. Praktyczne szkolenie indywidualne w zakresie uprawnienia VLOS można zrobić w ciągu 2 dni.

Gdzie kupić szkolenie UAVO?

Informacje ogólne, Symulator AeroSIM RC

Symulator AeroSIM RC

Symulator AeroSIM RC to narzędzie wspomagające naukę latania dronami.

Symulator AeroSIM RC
Interfejs USB symulatora AeroSIM RC

Jeśli do tej pory nie używałeś aparatury zdalnego sterowania, dzięki prostym systematycznym ćwiczeniom, przyspieszysz naukę odruchów i przyzwyczaisz palce do odpowiednich wychyleń. Dzięki wykorzystaniu symulatora etap „programowania” pamięci mięśniowej nie będzie realizowany podczas rzeczywistych lotów, więc Twoje postępy w pilotażu będą bardzo szybkie. Jeśli poświęcisz dodatkowy czas na symulator, sesję treningową będziesz mógł wykorzystać na trenowanie złożonych elementów lotu i nauczysz się lepiej i bezpieczniej latać.

Symulator AeroSIM RC z konsolą sterującą
Symulator AeroSIM RC z aparaturą zdalnego sterowania FS-i6S

Możliwości symulatora AeroSIM RC

Możliwości symulatora są ogromne. Ma wbudowany program treningowy dla poszczególnych typów BSP. W trybie lotów BVLOS, pilot musi precyzyjnie latać, aby zrealizować cel.

Cechy symulatora AeroSIM RC

Symulator AeroSIM RC jest jednym z lepszych symulatorów do nauki latania wielowirnikowcami. Pozwala trenować loty następującymi typami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i modeli zdalnie sterowanych:

 • wielowirnikowców (MR)
 • helikopterów (H)
 • samolotów (A)

Umożliwia trenowanie poszczególnych elementów lotu:

 • zawis na stałej wysokości
 • utrzymywania pozycji w okręgu
 • lądowanie w wyznaczonym obszarze
 • i wiele innych elementów występujących w rzeczywistych warunkach

Symuluje rzeczywiste warunki atmosferyczne:

 • oślepienie słońcem
 • wiatr o zmiennej sile i kierunku
 • przeszkody terenowe

Pozwala ćwiczyć loty FPV (pilotaż przez kamerę na pokładzie BSP) również z włączonym system OSD (dane telemetryczne prezentowane na ekranie) a także dalekie loty poza zasięgiem wzroku w trybie BVLOS.

Wymagania sprzętowe symulatora AeroSIM RC

Do prawidłowej pracy symulatora komputer PC powinien spełniać następujące wymagania:

 • minimum 512MB pamięci RAM
 • co najmniej procesor Pentium III 1GHz
 • minimum 200MB miejsca na twardym dysku
 • wolny port USB do podłączenia interfejsu z kluczem licencyjnym
 • czytnik CD (nie jest konieczny, ponieważ można pobrać najnowszą wersję)
 • karta graficzna z pamięcią RAM większą niż 32MB RAM, z obsługą OpenGL/DirectX
 • system operacyjny: Windows 7 (32 and 64 bits), Windows Vista, Windows XP or Windows 2000

Symulator pozwala na bezpośrednie połączenie ze wszystkimi nadajnikami GRAUPNERa wyposażonymi w port DSC. Do nadajników GRAUPNER nie są potrzebne dodatkowe przejściówki. Do innych nadajników RC (np.: do nadajnika FUTABA) można dokupić odpowiednie przejściówki.

Gdzie kupić symulator?

Symulator AeroSIM RC możesz kupić, bezpośrednio u nas. Od 2015 roku jesteśmy jego polskim dystrybutorem. Najlepiej kupić symulator bezpośrednio od nas, ponieważ w paczce otrzymasz zestaw ze skonfigurowaną konsolą sterującą FlySky FS-i6S i opisem jak ustawić parametry symulatora po jego zainstalowaniu na komputerze PC, żeby z nią współpracował zaraz po rozpakowaniu przesyłki.

Co dalej?

Musisz zacząć trenować. Ważne, żeby trening był systematyczny, ale nie za długi. Każdy potrzebuje czasu, aby zacząć ruszać drążkami w odpowiedni sposób. Każdy potrzebuje czasu, żeby dron na ekranie poruszał się tak jak chce tego pilot. Nie są to trudne elementy, ale dobrze jest zacząć bez błędów. Żeby to zrobić wykup godzinę konsultacji stacjonarnych lub online, na których dowiesz się:

 • jak trzymać aparaturę
 • dlaczego ważna jest pozycja rąk
 • jakie ćwiczenia musisz powtarzać codziennie
 • do czego są poszczególne przełączniki na aparaturze RC
 • jak efektywnie wykorzystać możliwości symulatora do nauki odruchów
 • co zrobić aby dron zaczął latać tam gdzie chcesz a nie tam gdzie wiatr go zwiewa

Gdzie znaleźć najnowszą wersję oprogramowania symulatora?

Na stronie producenta w sekcji download, należy pobrać najnowszą pełną wersję oprogramowania. Na dzień 10 marzec 2023 r. jest to plik AeroSIMRC_6.02.zip który zajmuje 165 MB.

Jak wykorzystać konsolę sterującą do pracy z symulatorem?

Symulator można kupić z konsolą sterującą FlySky FS-i6S. Żeby ułatwić rozpoczęcie treningu na symulatorze, jest ona ustawiona przez KursNaDrony.pl, zgodnie z opisem: Konsola sterująca FlySky FS-i6S.

Jak skonfigurować symulator, aby współpracował z konsolą FS-i6S?

Konfiguracja symulatora to nic innego jak przypisanie numerów kanałów konsoli sterującej do funkcji symulatora, zgodnie z opisem: Konfiguracja symulatora AeroSIM RC.

Wersja PRO symulatora AeroSIM RC

Wersja PRO, rozszerza możliwości symulatora AeroSIM RC i pozwala między innymi na:

 • inspekcje przemysłowe w specjalnie przygotowanych sceneriach,
 • wykorzystanie dwóch konsoli sterujących (osobno dla operatora kamery i pilota BSP),
 • rozszerzony program treningowy wraz z egzaminem on-line potwierdzającym nabyte umiejętności.

Wersja PRO może być dokupiona w dowolnym momencie do już zakupionej licencji, chronionej kluczem USB, pełniącym jednocześnie interfejs komunikacji z konsolą sterującą. Więcej o wersji PRO na stronie DRONY.pl.

Informacje ogólne

DZIENNIK pilota

Jest to dokumentacja procesu szkolenia konkretnej osoby w konkretnym podmiocie szkolącym, która potwierdza, że szkolenie było realizowane zgodnie z programem szkolenia.